ประวัติบริษัท

เริ่มจดทะเบียนการค้าในนาม บริษัทอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น เมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 โดยคุณไสว นุ่นเส้ง กรรมการผู้จัดการ

บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะของการนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์และการพยาบาลในประเทศไทย โดยเราเน้นการให้บริการด้านการให้ความรู้ของสินค้า ควบคู่กับการบริการหลังการขายแบบครบวงจรให้กับลูกค้า(Knowledge Sales and Service) รวมไปถึงการเป็นเพื่อนคู่คิด เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการจัดตั้งหรือพัฒนาห้อง Skill labs ให้เป็น Smart Labs และการบูรณาการการใช้สื่อการเรียนแบบเก่า ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Our Solutions

 1. ร่วมวางแผนและพัฒนาให้ห้องยกระดับ Skill labs >>> Smart Clinical Labs
 2. ร่วมวางแผนและให้คำปรึกษา ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีการจัดตั้งคณะแพทย์และพยาบาลใหม่ ในรูปแบบ One Stop Service
 3. บริการดูแลหลังการขาย และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า ตลอดอายุการใช้งาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเพื่อนคู่คิด แก้ปัญหา ด้วยความรู้ควบคู่การบริการ ร่วมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Being Customers ‘partner and problem solver with knowledge and service combination for sustainable development.

พันธกิจ (Mission)

Concept : Knowledge Sale and Service

 1. มีความรู้ทั้งขบวนการ
  1. Product Knowledge
  2. Key User & Key Customer Behaviors
  3. Process & Communication
 2. เป็นที่ปรึกษา เพื่อการตัดสินใจที่ดี
  1. Future Perspective
 3. บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
  1. Professional Sale Service

ปัจจุบันบริษัทอัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากลูกค้าของเรา จนก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยทางด้าน Simulation in Healthcare และเราชาวอัพไรท์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการแสวงหาเทคโนการเรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อร่วมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทางการแพทย์และการพยาบาล ในประเทศไทย ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

รวมกันเป็นหนึ่ง ด้วยความภูมิใจ ใส่ใจให้เกียรติ ทันโลกยุคใหม่ พร้อมเป็นผู้ให้ อบอุ่นจริงใจ ไปด้วยกันทั้งทีม

…UPRIGHT WAYS…

 • UNITY รวมกันเป็นหนึ่ง
  • Collaboration ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ กันเพื่อให้เกิด ผลสำเร็จร่วมกันของส่วนรวม
 • PROUD ด้วยความภูมิใจ
  • Proud to be UPRIGHT มีความภาคภูมิ ใจในการทำ งาน ให้กับองค์กร
  • Brand ambassador ปฏิบัติตัวเพื่อช่วยกันรักษาภาพ ลักษณ์ของบริษัท
 • RESPECT ใส่ใจให้เกียรติ
  • Open mind เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างทั่วถึง และเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นที่มีเหตุผล
  • Sincere เคารพ จริงใจ และให้เกียรติ ด้วยการคิด การพูด และการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบุคคลอื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 • INNOVATION ทันโลกยุคใหม่
  • Ready to Change พร้อมที่จะปรับตัว และกล้านำเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อรับมือและตอบสนองต่อกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  • Development เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ อย่างต่อเนื่อง
  • Product & Service สรรหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
 • GIVE พร้อมเป็นผู้ให้
  • External Customer รู้จักค้นหาความต้องการและสร้างความผูกพันกับลูกค้าไว้เสมอรวมถึงเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้บริการที่ดีดุจญาติมิตร
  • Internal Customers ใส่ใจและให้บริการเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ดุจญาติมิตรและครอบครัวเดียวกัน
  • CSR ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างคุณค่าและความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยสู่สังคม
 • HOSPITALITY อบอุ่นจริงใจ
  • ปฏิบัติต่อผู้อื่น ให้เสมือนที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง
  • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญของแต่ละบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
  • Familiar แสดงความมีมิตรไมตรี ให้คำปรึกษาและเป็นที่พึ่งพากันและกันได้ ประดุจสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
 • TEAMWORK ไปด้วยกันทั้งทีม
  • Communication สื่อสาร ประสานงานกันด้วยความเข้าใจตรงกัน เพื่อ ให้เกิดผลงานที่ถูก ต้อง และความเต็มใจในการร่วมมือทำ
  • Accountability มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย จนเกิด ผลสำ เร็จ และปฏิบัติตนตามกฎ เกณฑ์ด้วยความเต็มใจ