Showing 1–16 of 100 results

(หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวสลับเพศได้ แยกชิ้นส่วนได้ 45 ชิ้น)3/4 LIFE-SIZE DUAL SEX MUSCLE MODEL ON A METAL STAND WITH 5 CASTERS, 45-PART

(หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวสลับเพศได้ แยกชิ้นส่วนได้ 45 ชิ้น)3/4 LIFE-SIZE DUAL SEX MUSCLE MODEL ON A METAL STAND WITH 5 CASTERS, 45-PART

รหัสสินค้า : B50

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงตำแหน่งของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆที่สำคัญภายในหน้าอกและช่องท้อง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)ASIAN DELUXE HEAD WITH NECK, 4 PART

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)ASIAN DELUXE HEAD WITH NECK, 4 PART

รหัสสินค้า : C06

เป็นหุ่นจำลองของศีรษะและคอ สำหรับการศึกษาเรียนรู้โครงสร้างทางกายวิภาค ในนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และคนทั่วไป

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)HEAD WITH NECK, 4 PART

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)HEAD WITH NECK, 4 PART

รหัสสินค้า : C07

เป็นหุ่นจำลองศีรษะและคอ สำหรับการเรียนการสอนโครงสร้างทางกายวิภาคของศีรษะและคอ

STAGES OF DISC PROLAPSE AND VERTEBRAL DEGENERATION

STAGES OF DISC PROLAPSE AND VERTEBRAL DEGENERATION

รหัสสินค้า : A795

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังระดับแอว พร้อมหมอนรองกระดูก

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

รหัสสินค้า : A58/1-S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

รหัสสินค้า : A58/8S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

ชุดโมเดลจำลองระบบสืบพันธุ์

ชุดโมเดลจำลองระบบสืบพันธุ์

รหัสสินค้า : w 40211

ชุดโมเดลจำลองระบบสืบพันธุ์ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนลักษณะทางกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกายวิภาคในส่วนต่าง ๆ จึงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นกล้ามเนื้อครึ่งตัวพร้อมเพศชายและเพศหญิงสับเปลี่ยนกันได้ (แยกส่วนได้ 31 ชิ้น)DELUXE DUAL SEX MUSCLE TORSO, 31-PART

หุ่นกล้ามเนื้อครึ่งตัวพร้อมเพศชายและเพศหญิงสับเปลี่ยนกันได้ (แยกส่วนได้ 31 ชิ้น)DELUXE DUAL SEX MUSCLE TORSO, 31-PART

รหัสสินค้า : b40

หุ่นจำลองครึ่งตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกล้ามเนื้อต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกกะโหลกศีรษะ

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกกะโหลกศีรษะ

รหัสสินค้า : A290

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายวิภาคของกะโหลกศีรษะ โดยแสดงรายละเอียดของส่วนของกะโหลกศีรษะ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในกายวิภาคของส่วนกะโหลกศีรษะได้มากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลัง

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลัง

รหัสสินค้า : A58/5S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลังแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลังแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

รหัสสินค้า : A58/3-S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองกระดูกข้อเข่าภาคตัดขวาง(SECTIONAL KNEE JOINT MODEL, 3 PART)

หุ่นจำลองกระดูกข้อเข่าภาคตัดขวาง(SECTIONAL KNEE JOINT MODEL, 3 PART)

รหัสสินค้า : A89

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อเข่า ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคและภาพตัดขวางแสดงภายในของข้อเข่า สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองกระดูกพร้อมฐานแบบล้อเลื่อน

หุ่นจำลองกระดูกพร้อมฐานแบบล้อเลื่อน

รหัสสินค้า : A13

หุ่นจำลองกระดูกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิง

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิง

รหัสสินค้า : A61

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกเชิงกราน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองกล่องเสียง

หุ่นจำลองกล่องเสียง

รหัสสินค้า : G22

หุ่นจำลองแสดงกายวิภาคศาสตร์ของกล่องเสียง สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และพยาบาล