Showing all 2 results

หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว SYNDAVER

หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว SYNDAVER

รหัสสินค้า : 101200-M

เป็นหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ผู้ใหญ่เพศชายเต็มตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ขนาดใกล้เคียงคนจริง

หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว

หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว

รหัสสินค้า : 101200 – F

เป็นหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ผู้ใหญ่เพศหญิงเต็มตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ขนาดใกล้เคียงคนจริง