Showing all 1 result

ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส

ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส

รหัสสินค้า : F18

จอแสดงภาพ 3 มิติปรับระดับได้ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส สำหรับแสดงภาพโครงสร้างทางกายวิภาคส่วนต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยละเอียด สามารถตัดภาพ หมุนภาพ และซูมเข้า-ออกเพื่อดูและศึกษารายละเอียดของโครงสร้างต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน สามารถสอนการดูภาพ CT /MR Scan โดยสามารถแปลงภาพ CT/MR Scan เป็นภาพ 3 มิติได้