Showing all 3 results

หุ่นจำลองปอดพร้อมกล่องเสียง

หุ่นจำลองปอดพร้อมกล่องเสียง

รหัสสินค้า : G15

หุ่นจำลองปอดถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายภาพของหัวใจตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในปอด ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

หุ่นจำลองหลอดลม

หุ่นจำลองหลอดลม

รหัสสินค้า : G23/1

หุ่นจำลองหลอดลมออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายภาพของหลอดลมตั้งแต่รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในปอด ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

โมเดลจำลองโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

โมเดลจำลองโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

รหัสสินค้า : G50/1

โมเดลจำลองภาวะต่างๆ ของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) เหมาะสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และพยาบาล