Showing all 1 result

ชุดโมเดลจำลองระบบสืบพันธุ์

ชุดโมเดลจำลองระบบสืบพันธุ์

รหัสสินค้า : w 40211

ชุดโมเดลจำลองระบบสืบพันธุ์ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนลักษณะทางกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกายวิภาคในส่วนต่าง ๆ จึงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น