Showing all 5 results

หุ่นจำลองกระดูกพร้อมฐานแบบล้อเลื่อน

หุ่นจำลองกระดูกพร้อมฐานแบบล้อเลื่อน

รหัสสินค้า : A13

หุ่นจำลองกระดูกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วน

หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วน

รหัสสินค้า : A05/1

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคกระดูกของส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองโครงกระดูกเต็มตัว แบบมีจุดเกาะกล้ามเนื้อ พร้อมฐาน

หุ่นจำลองโครงกระดูกเต็มตัว แบบมีจุดเกาะกล้ามเนื้อ พร้อมฐาน

รหัสสินค้า : A11

หุ่นจำลองกระดูกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองโครงกระดูกเต็มตัวขนาดเท่าจริง

หุ่นจำลองโครงกระดูกเต็มตัวขนาดเท่าจริง

รหัสสินค้า : A10/1

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัวแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคกระดูกของส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองโครงกระดูกแบบยืดหยุ่น

หุ่นจำลองโครงกระดูกแบบยืดหยุ่น

รหัสสินค้า : A15/3S

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกเพศชายที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคกระดูกของส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง