Showing 1–16 of 48 results

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)ASIAN DELUXE HEAD WITH NECK, 4 PART

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)ASIAN DELUXE HEAD WITH NECK, 4 PART

รหัสสินค้า : C06

เป็นหุ่นจำลองของศีรษะและคอ สำหรับการศึกษาเรียนรู้โครงสร้างทางกายวิภาค ในนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และคนทั่วไป

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)HEAD WITH NECK, 4 PART

(หุ่นจำลองศีรษะและคอ)HEAD WITH NECK, 4 PART

รหัสสินค้า : C07

เป็นหุ่นจำลองศีรษะและคอ สำหรับการเรียนการสอนโครงสร้างทางกายวิภาคของศีรษะและคอ

STAGES OF DISC PROLAPSE AND VERTEBRAL DEGENERATION

STAGES OF DISC PROLAPSE AND VERTEBRAL DEGENERATION

รหัสสินค้า : A795

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลังระดับแอว พร้อมหมอนรองกระดูก

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

รหัสสินค้า : A58/1-S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

กระดูกสันหลังแบบยืดหยุ่น แบ่งสี มีกระดูกเชิงกรานที่ถอดได้ มีฐาน

รหัสสินค้า : A58/8S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกกะโหลกศีรษะ

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกกะโหลกศีรษะ

รหัสสินค้า : A290

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายวิภาคของกะโหลกศีรษะ โดยแสดงรายละเอียดของส่วนของกะโหลกศีรษะ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในกายวิภาคของส่วนกะโหลกศีรษะได้มากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลัง

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลัง

รหัสสินค้า : A58/5S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลังแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

หุ่นกายวิภาคศาสตร์กระดูกสันหลังแสดงตำแหน่งกล้ามเนื้อ

รหัสสินค้า : A58/3-S

หุ่นจำลองกระดูกสันหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งทางกายวิภาคของกระดูกสันหลัง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองกระดูกข้อเข่าภาคตัดขวาง(SECTIONAL KNEE JOINT MODEL, 3 PART)

หุ่นจำลองกระดูกข้อเข่าภาคตัดขวาง(SECTIONAL KNEE JOINT MODEL, 3 PART)

รหัสสินค้า : A89

เป็นหุ่นจำลองกระดูกข้อเข่า ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคและภาพตัดขวางแสดงภายในของข้อเข่า สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นจำลองกระดูกพร้อมฐานแบบล้อเลื่อน

หุ่นจำลองกระดูกพร้อมฐานแบบล้อเลื่อน

รหัสสินค้า : A13

หุ่นจำลองกระดูกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิง

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิง

รหัสสินค้า : A61

หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถเข้าใจถึงรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกเชิงกราน ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ แบบขากรรไกรล่างเปิด แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้น

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ แบบขากรรไกรล่างเปิด แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้น

รหัสสินค้า : A22

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ แบบขากรรไกรล่างเปิด แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้น

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้น

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ แยกชิ้นส่วนได้ 3 ชิ้น

รหัสสินค้า : A23

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนลักษณะกายวิภาคของกะโหลกศีรษะ โดยแสดงรายละเอียดของส่วนของกะโหลกศีรษะ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในกายวิภาคของส่วนกะโหลกศีรษะได้มากขึ้น

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะพร้อมสมองแยกชิ้นส่วนได้ 8 ส่วน

หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะพร้อมสมองแยกชิ้นส่วนได้ 8 ส่วน

รหัสสินค้า : A20/9

เป็นโมเดลทางกายวิภาคจำลองกะโหลกศีรษะและสมองมนุษย์ สามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อทำการศึกษาได้ 8 ส่วน สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์