Showing 1–16 of 39 results

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก แบบมีสัญญาณ

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก แบบมีสัญญาณ

รหัสสินค้า : M152-3

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก และมีสัญญาณไฟและเสียงบอกความถูกต้องและความผิดพลาดของการฝึก

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบสวม

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบสวม

รหัสสินค้า : M153

เป็นหุ่นกล้ามเนื้อสะโพกจำลองใช้สวมกับร่างกายเพื่อฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกมีโครงสร้างทางกายวิภาคเป็น Landmarks ที่ใช้คลำระบุตำแหน่งได้

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบสวม มีสัญญาณ

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบสวม มีสัญญาณ

รหัสสินค้า : M153-1

เป็นหุ่นกล้ามเนื้อสะโพกจำลองใช้สวมเพื่อฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก มีสัญญาณไฟและเสียงบอกความถูกต้องของการฝึก

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแสดงกายวิภาคภายใน แบบมีสัญญาณ

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแสดงกายวิภาคภายใน แบบมีสัญญาณ

รหัสสินค้า : M152-1

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกที่แสดงให้เห็นโครงสร้างทางกายวิภาคภายใน และมีสัญญาณไฟและเสียงบอกความถูกต้องและความผิดพลาดของการฝึก

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแสดงกายวิภาคภายใน แบบมีสัญญาณ

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแสดงกายวิภาคภายใน แบบมีสัญญาณ

รหัสสินค้า : M152

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกที่แสดงให้เห็นโครงสร้างทางกายวิภาคภายใน และมีสัญญาณไฟและเสียงบอกความถูกต้องและความผิดพลาดของการฝึก

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแขนมีกายวิภาคภายใน แบบมีสัญญาณ

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแขนมีกายวิภาคภายใน แบบมีสัญญาณ

รหัสสินค้า : M155

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อแขนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างทางกายวิภาคภายในแขนและลำตัว มีสัญญาณไฟและเสียงบอกความถูกต้องและความผิดพลาดของการฝึก สามารถฝึกฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังได้

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบมีสัญญาณไฟและเสียง (แบบสวม) INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR – UPPER ARM

หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบมีสัญญาณไฟและเสียง (แบบสวม) INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR – UPPER ARM

รหัสสินค้า : P55/1

เป็นหุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบมีสัญญาณไฟและเสียง (แบบสวม) สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อกระดูกที่มือและข้อมือแบบมีสัญญาณไฟ

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อกระดูกที่มือและข้อมือแบบมีสัญญาณไฟ

รหัสสินค้า : 30031

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาเนื้อเยื่ออ่อนในข้อกระดูกที่มือและข้อมือเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือข้ออักเสบแบบมีสัญญาณไฟ

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อกระดูกที่เท้าและข้อเท้าแบบมีสัญญาณไฟ

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อกระดูกที่เท้าและข้อเท้าแบบมีสัญญาณไฟ

รหัสสินค้า : 30100

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาเนื้อเยื่ออ่อนในข้อกระดูกที่เท้าและข้อเท้าเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือข้ออักเสบแบบมีสัญญาณไฟ

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อศอกแบบมีสัญญาณไฟ

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อศอกแบบมีสัญญาณไฟ

รหัสสินค้า : 30080

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยาเนื้อเยื่ออ่อนในข้อศอกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือข้ออักเสบแบบมีสัญญาณไฟ จำลองการฝึกฉีดยารักษา Golfer’s elbow และ Tennis elbow

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อหัวไหล่

หุ่นฝึกการฉีดยาข้อหัวไหล่

รหัสสินค้า : 70200

  1. Palpation to find the four most common injection sites
  2. Instant feedback for the trainee when a site is correctly located
  3. Injections from multiple approaches to allow for different preferences
  4. Suitable for postgraduate learning
  5. App features full 360-degree view of underlying anatomy and injection site to aid learning
  6. The app is available in five languages: English, Spanish, Mandarin, French and German
  7. Cost effective replacement skins

หุ่นฝึกการฉีดยาสะโพกแบบสวมมีสัญญาณไฟและเสียง(BUTTOCK INJECTION SIMULATOR)

หุ่นฝึกการฉีดยาสะโพกแบบสวมมีสัญญาณไฟและเสียง(BUTTOCK INJECTION SIMULATOR)

รหัสสินค้า : P57

เป็นหุ่นกล้ามเนื้อสะโพกจำลองใช้สวมเพื่อฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก มีสัญญาณไฟและเสียงบอกความถูกต้องของการฝึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

หุ่นฝึกการให้สารน้ำทางศีรษะทารก

หุ่นฝึกการให้สารน้ำทางศีรษะทารก

รหัสสินค้า : LF00999

เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกหุ่นฝึกการให้สารน้ำทางศีรษะ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง

หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก(แสดงชั้นกล้ามเนื้อ)

หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก(แสดงชั้นกล้ามเนื้อ)

รหัสสินค้า : LF00961

เป็นหุ่นจำลองฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกที่ด้านหนึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างทางกายวิภาคภายใน สำหรับสอนตำแหน่งทางกายวิภาคและชั้นต่างๆของกล้ามเนื้อสำหรับการฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก สำหรับนิสิต นักศึกษาทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง

หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบสวม มีสัญญาณ

หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบสวม มีสัญญาณ

รหัสสินค้า : M118-1

เป็นหุ่นกล้ามเนื้อจำลองใช้สวมแขนเพื่อฝึกทักษะการฉีดยากล้ามเนื้อแขน มีสัญญาณไฟและเสียง สามารถฉีดยาใต้ผิวหนังได้