Showing all 7 results

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่

รหัสสินค้า : AA91100

เป็นหุ่นจำลองที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่(AIRSIM ADVANCE BRONCHI)

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่(AIRSIM ADVANCE BRONCHI)

รหัสสินค้า : AA95100

เป็นหุ่นจำลองที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็ก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็ก

รหัสสินค้า : AC10006

เป็นหุ่นจำลองเด็กที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก

หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก

รหัสสินค้า : JR10001

เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคและอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและจมูก

หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก(INFANT AIRWAY MANAGEMENT TRAINER WITH STAND)

หุ่นฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก(INFANT AIRWAY MANAGEMENT TRAINER WITH STAND)

รหัสสินค้า : LF03623

เป็นหุ่นจำลองศีรษะทารกในการฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง