Showing all 5 results

หุ่นกู้ชีพ ผู้ใหญ่ (RANDY)

หุ่นกู้ชีพ ผู้ใหญ่ (RANDY)

รหัสสินค้า : 149-1436

เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่เต็มตัวสำหรับฝึกทักษะการกู้ชีพ เหมาะสำหรับการฝึกฝนการกู้ชีพ กู้ภัย ในสถานการณ์ต่างๆ

หุ่นจำลองการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นฐาน

หุ่นจำลองการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นฐาน

รหัสสินค้า : 149-1326

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน สำหรับผู้ประสบภัยทางน้ำ

หุ่นฝึกการทำ CPR ผู้ประสบภัยทางน้ำ

หุ่นฝึกการทำ CPR ผู้ประสบภัยทางน้ำ

รหัสสินค้า : 149-1328

เป็นหุ่นจำลองร่างกายผู้ใหญ่เต็มตัว สำหรับฝึกการช่วยชีวิตพื้นฐาน(CPR) สำหรับผู้ประสบภัยทางน้ำ